0232 376 70 60
Sağlık Raporu İçin
0532 658 80 61
Sağlık Raporu İçin
0533 011 70 69
İş Güvenliği Hizmetleri İçin

İşyeri Hekimi Hizmeti

İzmir İşçi Sağlık OSGB > Hizmetler > İşyeri Hekimi Hizmeti
izmir işyeri hekimi hizmeti

İş yerinde görev yapan personelin sağlık gözetiminin yanı sıra çalışma ortamının sağlık koşullarına uyup uymadığının gözetiminin yapılması ve bu konuda işverene rehberlik edilmesi işyeri hekiminin görev ve sorumlulukları arasında başı çekmektedir.

İş yerinde görev yapan personelin sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yürütülecek aktivitelerle ilgili işverene gerekli önerileri yapmakta işyeri hekimi hizmeti arasında yer almaktadır.

İzmir OSGB hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerçekleştirilecek araştırmalara işyeri hekiminin katılımının sağlanmasına, ergonomik ve psikososyal riskler bakımından işveren ile çalışanların uyumlu olmasına, çalışma koşullarındaki stres faktörlerinden çalışanların korunmasına, buna yönelik araştırmalar yapılmasına ve bu araştırmalar neticesinde elde edilen sonuçların rehberlik faaliyetlerinde kullanılmasına önem vermektedir.

İş yeri hijyen koşullarının sürekli takibi ve denetimi, işin niteliğine göre çalışanların beslenme gereksinimi ve uygun içme suyu temininde de öneriler yapılması işyeri hekimi hizmeti kapsamındadır.

İş yeri bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, yatakhane, emzirme ve soyunma odaları ile kreşlerin yanı sıra duş ve tuvaletlerin bakım ve hijyeniyle ilgili gerekli denetimleri yapmak.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılarak bulunmasının yanı sıra tekrarlanmamasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak.

İş yerinde ölüm ve yaralanmaya neden olmasa da personele, iş yerindeki ekipmana ve iş yerine zarar verme riski olan olaylarla ilgili araştırmalar yaptıktan sonra işverene gerekli tavsiyeleri yapmak.

İş sağlığı ve güvenliği hakkında alınması gerekli tüm tedbirleri tespit ederek, bunları işverene yazılı bir rapor halinde sunmak.

İşe alınırken, periyodik olarak yapılması zorunlu muayene ve tetkikler hakkında çalışanlara bilgi vermek ve onayını almak.

Kronik herhangi bir sağlık problemi olanlar, meslek hastalığı tanısı ya da ön tanısı konulmuş olanlar, birden fazla iş kazası geçirenler, herhangi bir maddeye karşı bağımlılığı olanlar ile özel politikayla izlenmesi gereken grupların uygun konumlarda işe yerleşimlerinin sağlanması için zaruri olan koruyucu sağlık muayenelerinin yapılmasının ardından gerekli raporun düzenlenmesi, meslek hastalığı tanısı ya da ön tanısı konan personelle aynı ortamda görev yapan diğer personellerin belirli periyotlar halinde koruyucu sağlık muayenelerinin yapılması işyeri hekimi hizmeti kapsamında yer almaktadır.

Sağlık problemlerinden dolayı işe devamsızlıklarla iş yerinde görülebilecek sağlık riskleri hakkında herhangi bir ilişkinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi, gerekli görüldüğü takdirde çalışma ortamlarında ölçümler yapılmasını planlanmak, bu planlamayı işverenin onayına sunmak ve elde edilen sonuçları çalışanların sağlığı açısından değerlendirmek.

Personelin tekrarlayan sağlık problemlerinden dolayı işten uzaklaştırıldıktan sonra dönüşünde talep ederse işe dönüş muayenesini yapmak, bu muayene sonucunda eski görevine geri dönmesinde bir sakınca görülürse sağlık durumuna uyan bir görev verilmesiyle ilgili öneride bulunarak işverenin onayına sunmak.

Bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınarak yayılmasını engellemek ve bağışıklama için gerekli çalışmaları yürütmenin yanı sıra personele hijyen eğitimleri vermek, muayene ve tetkiklerini yapmak.

İzmir OSGB hizmetleri, işyeri hekimi hizmeti kapsamındaki tüm hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi için gereken özeni göstermektedir.